A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás értesíti a Kedves Szülőket, hogy a 2019/2020 as nevelési évre az óvodai beíratások ütemezése az alábbi helyszíneken és időpontokban történik:

 

MARCALI ÓVODAI KÖZPONT (Tündérliget Óvoda)
8700 Marcali, Posta köz 3.
2019. április 23-tól 2018. április 26-ig
keddtől - csütörtökig 8.00-tól 12.00 óráig és 13.00-tól 16.00 óráig
pénteken 8.00-tól 13.30 óráig

 

Napközi Otthonos Óvoda, Nemesvid
8738 Nemesvid, Templom u. 5-7.
2019. április 25 – 26. (csütörtök, péntek) 8.00-16.00 óráig

 

Csillagvirág Művészeti Modellóvoda
8647 Balatonmáriafürdő, Keszeg u. 16.
2019. április 25 – 26. (csütörtök, péntek) 8.00-16.00 óráig

 

Szedervirág Óvoda
8732 Sávoly, Kossuth utca 5.
2019. április 25 – 26. (csütörtök, péntek) 8.00-16.00 óráig

 

A működési (felvételi) körzethatár: a fenntartó önkormányzatok közigazgatási területe.

 

Az intézmény mindegyik telephelyén és tagóvodájában fogadja az integráltan oktatható sajátos nevelési igényű gyermeket.

 

A beíratáshoz szükséges:

a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

a sajátos nevelési igényről, - amennyiben rendelkezésre áll - szakértői vélemény;
étkezési térítési díj megállapításához, amennyiben rendelkezésre áll, - gyermekvédelmi kedvezményre jogosultságról határozat vagy tartós betegség, illetve a három vagy több gyermekes családok esetében a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás;

 

- Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki a 2019. augusztus 31.-ig harmadik életévét betölti és eddig nem járt óvodába. Abban az évben, amelyben a gyermek a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni. Amennyiben a szülő beíratási kötelezettségének nem tesz eleget, szabálysértési eljárás indítható ellene.

- Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon beül, azaz legkésőbb 2019. május 11-ig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

- A szülő kérelmére a fenntartó részéről a jegyző - az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével

- a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

- A gyermek hároméves korától annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amikor az ötödik életévét betölti, az óvodába járási kötelezettségét családi napköziben is teljesítheti abban az esetben, ha a családi napköziben a szolgáltatást nyújtó személy rendelkezik az óvodapedagógus munkakör betöltéséhez előírt szakképzettséggel, és munkája során figyelembe veszi az óvodai nevelés országos alapprogramjában foglalt követelményeket.

- Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

- A 2020. január 1-től augusztus 31-ig harmadik életévüket betöltő gyermekek szülei is ezen időpontban kérjék gyermekük előjegyzését.

- A körzeti feladatot ellátó óvoda köteles felvenni a körzetéhez tartozó gyermeket, a gyermek felvételét csak helyhiány miatt utasíthatja el.

 

Az óvodai felvételről az óvoda a beíratást követő egyeztetés után, 2019. május 30-ig értesíti a szülőket A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával kérte -, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy elutasításra került. Az elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyújtható be jogorvoslati kérelem az óvoda fenntartójához.

 

A beíratással kapcsolatos részletes és egyéb sajátos tudnivalókat, a beíratás általánostól eltérő időpontját, valamint az óvoda nyitvatartási idejét az óvodák a helyszínen közzéteszik.

 

Az intézményről bővebben a www.marcaliovodak.hu weboldalon tájékozódhatnak.

 

Kérjük a Kedves Szülőket, hogy gyermeküket a meghirdetett napokon írassák be az óvodába, illetve kérjék az előjegyzésbe vételt!

 

Dr. Sütő László sk.
Társulási Tanács elnöke

Ez a honlap sütiket használ. A sütik elfogadásával kényelmesebbé teheti a böngészést. A honlap további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához.